تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۸

تست ادبیات فارسی عمومی کنکور سالهای گذشته با پاسخ تشریحی

معنی کدام گروه از واژه‌ها «همگی» درست است؟

۱) (ناورد: پیکار)، (مصابیح: ستارگان)

۲) (خُرّه: فروغ ایزدی)، (مهجور: متروک)

۳) (مهین: بزرگ‌ترین)،(دَهِش: سرگشتگی)

۴) (اشباح: سیاهی‌ای که از دور به نظر می‌رسد)، (حضیض: نشیب)

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۲ درست است

معنی درست واژه‌ها در سایر گزینه‌ها:

۱)‌مصابیح: چراغ‌ها

۳) دهش: دادگری، انصاف، بخشش

۴) اشباح: سیاهی‌هایی که از دور به نظر می‌رسند – جمع شبح (در گزینه مفرد معنی شده است اما این کلمه جمع است)

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)