تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

پاسخ معمای امروز را ببینید

پاسخ

کوچکترین عددی که بر ۴ و ۵ و ۶ و ۱۰ و ۱۲ بخش پذیر است برابر ۶۰ است. پس کافی است که ۶۰ را به هر یک از آنها تقسیم کنیم تا تعداد بسته های مربوط به هر جنس معلوم شود که عبارتند از: ۱۰ بسته ۶ کیلویی، ۱۵ بسته ۴ کیلویی، ۱۲ بسته ۵ کیلویی، ۶ بسته ۱۰ کیلویی و ۵ بسته ۱۲ کیلویی.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)