تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۸

پاسخ معمای امروز را ببینید

پاسخ

سطح فعالیت: متوسط
حل این مسئله به تفکر استنتاجی نیاز دارد
۳۲= ۱۶*۲
۶۸= ۱۷*۴
۱۰۰= ۳۲+۶۸

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)