تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۸

پاسخ معمای امروز را ببینید

پاسخ

۱. Qb5+ Kxd6
۲. Qc5+ bxc5+
۳. Ka3

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)