به مانند هر خصوصیت دیگری، تمرکز هم با تمرین بهتر می‌شود.

دو درس مشابه نظیر عربی و انگلیسی را پشت سر هم نخوانید و بین مطالعه آنها فاصله بیندازید.

در بررسی‌ها و مطالعات مربوط به روانشناسی یادگیری، دیده شده که مطالعه در فواصل زمانی کوتاه، بازدهی بیشتری دارد.

با سوال پرسیدن از خود قبل از شروع مطالعه به ذهن و مطالعه جهت بدهید.

از مطالعه در حالتهای که به بدن شما آسیب می‌رساند خودداری کنید.

دقت در هنگام مطالعه و در هنگام تست زنی و آزمون باید کامل باشد. سرعت بالاتر در تست زنی نباید باعث دقت کم شود.

این شیوه که محور تلاش قبل از عید برای یادگیری مطالب باشد و بعد از عید تست زنی انجام دهیم، جواب خوبی داده است.

بین خودتان و دوستان هم سطح خودتان یک رقابت سازنده ایجاد کنید.

آخرین اخبار کنکور